top of page

ویژگی های خداوند

به نظر شما خدا چه ویژگی های دارد! آیا تا بحال درباره خدا و ویژگی او فکر کرده اید؟ یا انیکه درباره اش فکر نکرده اید، یا در این باور هستید درباره خدا هیچ کس نمی تواند فکر کند چون خداوند ماورای فکر ما است. ما در فرهنگ زندگی می کنیم که به کسی اجازه نمی دهد درباره خدا تحقیق کرده و ویژگی خدا را درک کرد. بنابراین ، در این مقاله کوتاه سعی دارم به چند ویژگی خداوند اشاره‌ای داشته باشم.

خدا مقدس و پاک است. خداوند از هرگونه ناپاکی و فساد به دور است. زیرا من خداوند، خدای شما هستم و شما باید خود را تقدیس کنید، زیرا من قدوس هستم لاویان 11: 44 . در اول پطرس باب 1 آیه 16 دوباره می بینیم که خداوند گفته مقدس باشید زیرا من قدوسم. خدای کتاب مقدس یکی از مهم ترین ویژگی اش قدوسیت و پاکی است. از آنروی که خدای کتاب مقدس یک خدای پاک است و از پیروان خود هم می خواهد که پاک باشد. خداوند هیچ گونه ناپاکی را به حضور خود قبول ندارد. بناً، خداوند هر شرارتی را می بیند و نسبت به آن غضبناک می گردد. در کتاب مقدس کلمه آتش در راستای قدوسیت و پاکی بکار رفته است، به همین دلیل خدا آتش فروبرنده سوزاننده معرفی شده است اشعیا 6: 3 و عبرانیان 12: 29 .

خدا عادل است. "او صخره و اعمالش کامل. همه راه های او انصاف است.خدای باوفا مبرا از ظلم ، او عادل و راست است تثنیه 32: 4 ".خدای کتاب مقدس از کسی جانبداری نمی کند و تبعیض قائل نیست. بنابراین خداوند همه انسان ها را به شباهت خود آفریده و همه را یکسان دوست دارد. در کتاب غلاطیان باب 3: 28 آمده است پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه‌ای شما در پیوستگی با مسیح عیسی یکی هستید. بنابراین در الهیات کتاب مقدس هیچ تفاوت میان انسان وجود ندارد . خدای کتاب مقدس همه را به عنوان یک انسان می بیند و ارزش دارد. بنابراین همه‌ای انسان ها به شباهت خدا آفریده شده پیدایش 1: 26 ، پس بیایید دیگر فرق در بین انسان ها قرار ندهیم بلکه یکدیگر  را به عنوان یک انسان بی بینیم. شاید در فکر شما این منطقی به نظر نرسد، اما خداوند در ذات خویش عادل است. پس ذات خداوند غیر قابل تغییر است.

خدا حاکم مطلق است. خداوند حاکم بر تمام زمان ها است، بناً برای خدای کتاب مقدس زمان ها وجود ندارد، بلکه زمان گذشته، زمان حال و زمان آینده برای خدا زمان حال است. خداوند تسلط و حاکم بر تمام کائنات را دارد. بدون حاکمیت خداوند این کائنات یک ثانیه نمی تواند پایدار بماند. مزامیر 93: 1 خداوند پادشاه است ، او ملبس به جلال می باشد، خداوند خود را آراسته و کمر خود را با قوت بسته است ، جهان را نیز با قدرت خود پایدار ساخته است که از جای خود تکان نمی خورد. خداوند بالاتر و والاتر از همه چیز است ، هیچ چیز در خلقت دانسته و یا نداسته قادر نیست هدف و منظور خداوند را باطل سازد.

خدا محبت است. خداوند در ذات اش عشق و محبت است. بنابراین وقتی خداوند ذاتا عشق باشد پس غیر از عشق دیگر چیزی ندارد که بدهد . ما در فرهنگ زندگی می کنیم و تعلیم گرفته بودیم که خداوند اراده می کند که به کی خوب باشد و به کی بد . اما در کتاب مقدس خدایی را معرفی می کند که او نسبت به همه محبت دارد، چون او همه انسان را آفریده و دوست دارد. زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را فرستاد تا هر کی به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود یوحنا 3: 16 . از آنروی که خداوند محبت است از پیروان خویش هم می خواهد که محبت باشد : اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارد، چه اجری دارید؟ مگر جزیه گیران و سود خوران همین کار را نمی کنند؟  اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق العاده کرده اید ؟ مگر بی دینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است متی 5: 46- 48 .

خلاصه:

خداوند کتاب مقدس یک خدایی بی نهایت عالی است و از همه انسان ها می خواهد که او را شناخته و همرایش در ارتباط شود. اما درک ویژگی خدا فقط توسط کتاب مقدس امکان پذیر است. خداوند بطور خاص خود را در کتاب مقدس مکشوف کرده است و هیچ راه هی دیگر وجود ندارد که بتوانیم خدای کتاب مقدس را بطور اساسی و کامل بشناسیم. عزیزان شما را تشویق می کنم یکبار که شده برای امتحان کتاب مقدس را مطالعه کنید تا از واقعیت و حقیقت خداوند با خبر شوید. احتالا تعریف که مردم از خدا برای شما ارائه داده است ممکن است درست نباشد، خداوند قابل شناخت است و او می خواهد هر شخص خداوند را جستجو کرده و او را بشناسد . خداوند هیچ وقت دور از دسترس شما نیست. خداوند منتظر شما هست تا همرای وی ارتباط بر قرار کرده و محبت او را بچشید و بی بینید که او نیکوست.

نویسنده: برادر رحمت

bottom of page